Värbamise privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted
  1. Värbamise privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, miks ja kuidas osaühing Tarmetec (edaspidi Tarmetec) isikuandmeid töötleb.
  2. Tarmetec on vastutav töötleja.
  3. Andmesubjektid, kelle isikuandmeid Tarmetec privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil töötleb, on tööle kandideerijad, praktikandid, renditöötajad, tööampsajad ja töövõtulepingu alusel teenust osutavad füüsilised isikud.
  4. Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming, nagu näiteks isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, säilitamine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, levitamine, kustutamine.
  5. Isikuandmete töötlemisel juhindub Tarmetec kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi IKÜM).
  6. Oma tööle või praktikale kandideerimise dokumentide saatmisega kinnitab tööle või praktikale kandideerija oma nõustumist värbamise privaatsuspoliitikaga.
 2. Kontaktandmed
  1. Tarmeteci aadress on Ringtee 6, Tartu 50105, Eesti. E-posti aadress on personal@metec.ee
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud teadete või küsimuste korral palume võtta ühendust aadressil personal@metec.ee.
  3. Suhtlus andmesubjekti ja Tarmeteci vahel on konfidentsiaalne. Tarmetec püüab lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ning korrektselt.
 3. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
  1. Tarmetec töötleb andmesubjektide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   1. Tarmeteci tööle kandideerijaga tutvumine, värbamisprotsessi läbiviimine ja lepingu sõlmimine;,
   2. Tarmeteci praktikale kandideerijaga tutvumine ja lepingu sõlmimine.
  2. Töötlemise õiguslikuks aluseks on:
   1. IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f ehk õigustatud huvi, kui Tarmeteci kui tööandja õigustatud huvi on valida sobiv töötaja või praktikant või
   2. IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b ehk töölepingu või praktikalepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
 4. Isikuandmete koosseis
  1. Tarmetec kogub tööle kandideerijatelt, renditöötajalt ja töövõtulepingu alusel teenust osutavalt füüsiliselt isikult järgmisi isikuandmeid:
   1. isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
   2. isiku CV tööle kandideerimiseks;
   3. andmed (osalise) töövõime kohta;
   4. kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
   5. arveldusarve number;
   6. haridus;
   7. lõpetatud kool;
   8. elukoht;
   9. alaealiste laste nimed ja isikukoodid;
   10. sõiduki registreerimise number.
  2. Tarmetec kogub praktikale kandideerijatelt ja tööampsajalt järgmisi isikuandmeid:
   1. isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
   2. isiku CV praktikale kandideerimiseks;
   3. kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
   4. arveldusarve number;
   5. haridus;
   6. kooli andmed, hinneteleht, muud vajalikud andmed praktika ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja praktika dokumentatsiooni täitmiseks;
   7. andmed (osalise) töövõime kohta;
   8. elukoht;
   9. sõidukite registreerimise numbrid,
   10. alaealiste laste nimed ja isikukoodid.
  3. Üldjuhul kogub Tarmetec isikuandmeid otse andmesubjektidelt.
  4. Tarmetec ei töötle andmesubjektide isikuandmeid automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.
 5. Isikuandmete avaldamine
  1. Tarmetec avaldab isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma andmesubjekti eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud värbamise privaatsuspoliitikas või õigusaktis.
  2. Tarmetec ei müü, rendi, vaheta andmesubjekti isikuandmeid.
  3. Juriidilise kohustuse täitmiseks, taotleja soovil lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamiseks, lepingu täitmiseks, taotleja nõusolekul või Tarmeteci õigustatud huvi korral võib Tarmetec edastada isikuandmeid järgmistele isikutele:
   1. Tarmeteci töötajad;
   2. Tarmeteci poolt volitatud töötlejad (eelkõige advokaadid, konsultandid, audiitorid, raamatupidajad);
   3. Tarmetecile teenuste osutajad nagu näiteks andmebaasidele tehnilise või IT-toe pakkujad;
   4. muud koostööpartnerid;
   5. järelevalveasutused või muud avaliku sektori asutused.
 6. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:
   1. õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;
   2. õigus isikuandmete parandamisele;
   3. õigus isikuandmete kustutamisele;
   4. õigus isikuandmete ülekandmisele;
   5. õigus, et andmesubjekti osas ei tehta otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;
   6. õigus vaielda vastu Tarmeteci või kolmanda isiku poolt andmesubjekti isikuandmete töötlemisele ja/või nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmesubjektil tekib kahtlus, et tema andmeid töödeldakse õigustamatult;
   7. õigus võtta tagasi Tarmetecile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek).
  2. Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, sealhulgas otseturunduse eesmärgil tehtud automatiseeritud töötlusele.
  3. Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, siis Tarmetec isikuandmeid sellel eesmärgil enam ei töötle. Tarmetec ei pruugi töötlemist lõpetada muul eesmärgil, kui Tarmetecil on selleks sobiv õiguslik alus.
  4. Tarmetec vastab andmesubjekti õigustega seotud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Taotluse keerukuse, teiste taotluste suure hulga või muu olulise põhjuse tõttu, võib seda ajavahemikku pikendada kuni kahe kuu võrra. Kokku võib ajavahemik olla kuni kolm kuud alates taotluse saamisest.
  5. Kui andmesubjekt leiab, et Tarmetec on rikkunud isikuandmete töötlemise nõudeid, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad veebilehel: https://www.aki.ee/et.
 7. Isikuandmete turvalisus
  1. Tarmeteci prioriteet on isikuandmete turvaline säilitamine. Tarmetec püüab teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Tarmetec kaitseb isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagab isikuandmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  2. Tarmetec ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning ei edasta neid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
  3. Tarmetec rakendab andmesubjekti isikuandmete kaitsmiseks (i) juhusliku või õigusvastase hävitamise või (ii) juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja (iii) igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi kaitsemeetmeid.
 8. Isikuandmete säilitamine
  1. Tarmetec säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Eelduslikult on selleks andmesubjekti töö või praktika kestus.
  2. Kui Tarmetec isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutatakse isikuandmed. Tarmetec võib jätkata isikuandmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.
 9. Privaatsuspoliitika muudatused
  1. Tarmetec võib värbamise privaatsuspoliitikas teha muudatusi. Kui Tarmetec seda teeb, avaldatakse ajakohastatud poliitika siinsamas koos uue versiooni kuupäevaga. Tarmetec võib värbamise privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitada andmesubjekti enne nende jõustumist e-posti teel.